සාහිත්‍ය - කලා

ජනනියමු කලාකරුවන්ගේ විචිත්‍රවත් සන්ධ්‍යාව

164views

ජනනියමු කලාකරුවන් සිය පළමු එකමුතුව පසුගිය 16 දින සවස බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය. මේ අවස්ථාවට කලාකරුවන් සහ සාහිත්‍යකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහභාගිවී සිටිනු දක්නට ලැබිණ මෙහිදී විවිධ ප්‍රසාංගික අත්දැකීම් පිරි සංස්කෘතික සන්ධ්‍යාවක් සමඟ “ජනනියමු කලාකරුවෝ” සිය අරමුණු එළිදැක්වීමද සිඳු කෙරිණි.

Leave a Response